Privacybeleid

Filosofische Praktijk De Verwondering

Filosofische Praktijk De Verwondering, gevestigd aan Cas Oorthuyskade 23 1087 DP Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://deverwondering.amsterdam
Cas Oorthuyskade 23
1087 DP Amsterdam
+31 654604741

KvK 34333877 Amsterdam

Dick van der Wateren is de Functionaris Gegevensbescherming van Filosofische Praktijk De Verwondering Hij is te bereiken via dickvanderwateren[at]mac.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Filosofische Praktijk De Verwondering verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Aantekeningen gemaakt tijdens de gesprekssessies

De filosofisch practicus maakt aantekeningen tijdens de gesprekssessies, op papier, maar zonder vermelding van naam of andere identificerende gegevens van de cliënt. Er worden van cliënten geen inhoudelijke dossiers bijgehouden. Over de inhoud van de gesprekken wordt aan derden geen enkele mededeling gedaan. Indien u op de praktijk gesprekken voert die worden bekostigd door uw werkgever, krijgt deze werkgever alleen bevestigd, desgevraagd, dat u de gesprekken heeft gevoerd, maar over de inhoud daarvan worden geen mededelingen gedaan.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Filosofische Praktijk De Verwondering verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Lijst met contactgegevens van de cliënt via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers en cliënten van de praktijk die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dickvanderwateren[at]mac.com, dan verwijderen wij deze informatie.
 • IP-adres van bezoekers van deze site.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Filosofische Praktijk De Verwondering verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling. Voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, emailadres en bankrekening worden verwerkt voor de levering van diensten, bijvoorbeeld gesprekken, lezingen of cursussen.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Filosofische Praktijk De Verwondering verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Als gebruikers reacties achterlaten op deze site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de gebruiker en de browser gebruikersagent-string om spam-opsporing te helpen.
  Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van het e-mailadres van de gebruiker (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien u dit gebruikt. De privacybeleidspagina kunt u hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat uw reactie is goedgekeurd, is uw profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van uw reactie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Filosofische Praktijk De Verwondering neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Filosofische Praktijk De Verwondering) tussen zit.

Filosofische Praktijk De Verwondering gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • WordPress voor het ontwerpen en onderhouden van deze website https://deverwondering.amsterdam,
 • Invoice2go voor de facturering van geleverde diensten,
 • InformerOnline voor de boekhouding, facturering van geleverde diensten en belastingaangifte,
 • Paypal voor betalingen.

Gebruik van deze programma’s heeft geen gevolgen voor gebruikers van deze website en cliënten van Filosofische Praktijk De Verwondering.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wanneer een gebruiker van deze website een reactie achterlaat dan worden die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers, die geregistreerd zijn op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Websitebeheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Delen van persoonsgegevens met derden

De gegevens die gebruikers van deze website invullen op een contactformulier of registratieformulier voor een evenement worden uitsluitend verwerkt voor communicatie tussen deze site en de gebruiker. Ze worden niet gedeeld met derde partijen of verwerkt voor commerciële doeleinden.

Standaard deelt WordPress geen enkele persoonlijke data met wie dan ook.

Gegevens van financiële transacties tussen Filosofische Praktijk De Verwondering en cliënten blijven 7 jaar bewaard om te voldoen aan de belastingwetgeving.

Geheimhouding

Filosofische Praktijk De Verwondering zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt in het kader van gesprekken verstrekte gegevens.

Hetgeen tijdens de individuele gesprekssessies aan de orde komt, wordt door Filosofische Praktijk De Verwondering uitsluitend ten behoeve van gesprekken (niet elektronisch) opgeslagen en wordt vertrouwelijk behandeld. Zolang de identiteit (naam en kenmerkende details) van de betreffende cliënt verborgen blijft, kan de Filosofische Praktijk De Verwondering, bijvoorbeeld voor onderwijsdoeleinden, in algemene zin mededelingen doen over de sessies.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Filosofische Praktijk De Verwondering gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als de gebruiker “Herinner mij” selecteert, wordt de login 2 weken bewaard.

Wanneer een gebruiker een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door diens browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel dat de gebruiker heef bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Filosofische Praktijk De Verwondering en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar dickvanderwateren[at]mac.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Filosofische Praktijk De Verwondering wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Filosofische Praktijk De Verwondering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via dickvanderwateren[at]mac.com.

Filosofische Praktijk De Verwondering verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Filosofische Praktijk De Verwondering blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.